Beste zorgaanbieder,

Via deze nieuwsupdate informeren wij u over de inkoop en implementatie van Jeugdhulp Ambulant en
Respijtzorg en Wmo Begeleiding, Respijt- en Bemoeizorg in de regio Zuid Oost Utrecht. Ook komen
verdere ontwikkelingen aan bod. Deze keer gaat het over:


Mededelingen


a. E-mail adressen team Inkoop – en Contractmanagement Sinds 1 september 2023 is het regionale team ICM Jeugd en Wmo administratief ondergebracht bij gastheergemeente Utrechtse Heuvelrug.
De mailboxen eindigend op @zeist.nl zijn vanaf 1 september niet meer actief.

De nieuwe emailadressen van het volledige ICM-team per 1 september zijn:

De mobiele telefoonnummers en ons algemene emailadres inkoop@zorginzou.nl veranderen niet.

b. Vernieuwde website www.zorginzou.nl
We hopen dat de vernieuwde en opgeschoonde website www.zorginzou.nl medio mei 2024 operationeel is. Wij houden u op de hoogte.

c. Uitbreiding Beschikbaarheidswijzer voor verwijzers Wmo begeleiding en HO
De Beschikbaarheidswijzer (deze geldt al voor de Jeugdhulp) wordt vanaf medio april 2024 verder uitgebreid binnen onze regio voor verwijzers Wmo begeleiding en HO. Deze uitbreiding gaat dus gelden voor aanbieders met een overeenkomst Wmo begeleiding, respijt-en bemoeizorg en de gecontracteerde aanbieders Huishoudelijke ondersteuning. Alle betrokken aanbieders hebben hierover een vooraankondiging ontvangen en krijgen voor invoering nog een uitgebreide toelichting en werkinstructie.

d. Vernieuwde kenmerkenlijst in de Beschikbaarheidswijzer Jeugd
In de Beschikbaarheidswijzer is de kenmerkenlijst voor het vinden van de best passende zorgaanbieder vernieuwd. Voor u als gecontracteerde zorgaanbieder betekent dit dat wij u nu vragen de lijst(en) grondig te checken en aan te geven voor de zorgregio Zuid Oost Utrecht jeugd welke kenmerken van toepassing zijn op uw organisatie. De kenmerken die u al geselecteerd had zijn overgenomen, dus u hoeft alleen hier en daar wat aan te vullen. Selecteer alleen waar uw expertise zit en waar u voor gecontracteerd bent. Selecteer dus niets waar u niet in gespecialiseerd en/of voor gecontracteerd bent in onze regio. Voor vragen of het gebruik van de Beschikbaarheidswijzer kunt u contact opnemen via support@beschikbaarheidswijzer.nl

e. Aangepaste Productenwaaier Jeugdhulp en Wmo
De productenwaaier Jeugdhulp en Wmo, met alle beschrijvingen, eisen, i-codes en tarieven, is aangepast voor het jaar 2024. U vindt de versie Productenwaaier 2024 via onze website www.zorginzou.nl, zie link.


Verlenging overeenkomsten Jeugdhulp ambulant en respijtzorg, Wmo begeleiding, respijten bemoeizorg.


Op 13 maart 2024 is er een bericht via de mail naar alle gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp ambulant en Wmo begeleiding gegaan. Hierin delen wij mee dat de gemeenten binnen de regio Zuid Oost Utrecht ervoor gekozen hebben gebruik te maken van de derde en laatste verlenging van de overeenkomst Jeugdhulp ambulant en respijtzorg en de overeenkomst Wmo begeleiding, respijt-en bemoeizorg. Wij verwijzen hiervoor naar artikel 11 van de betreffende overeenkomst.

Deze verlengde overeenkomsten eindigen daarmee van rechtswege op 31 december 2026.

Nieuwe instroom hoofdaanbieders en onderaannemers
Medio augustus 2024 zullen wij nog éénmaal de instroom nieuwe hoofdaanbieders Jeugdhulp ambulant en Wmo begeleiding per 1 januari 2025 openzetten via TenderNed.

De inschrijving van onderaannemers door u als hoofdaanbieder via TenderNed loopt door tot halverwege 2025 (per 1 juli 2024, 1 januari 2025 en 1 juli 2025).

In het laatste jaar (2026) van de overeenkomsten zal op grond van paragraaf 2.12 van de inschrijvingsleidraad toetreding en instroom van hoofdaanbieders en onderaannemers tot de overeenkomsten niet meer mogelijk zijn.


Openstelling inschrijving onderaannemers per 1 juli 2024


Per 1 mei 2024 stellen wij weer via Tenderned de inschrijving ‘onderaannemers’ Jeugd Ambulant en Wmo begeleiding open voor toelating per 1 juli 2024. De inschrijving staat één maand open en sluit dus op vrijdagavond 31 mei 2024. De eerstvolgende mogelijkheid voor inschrijving van onderaannemers is 1 januari 2025.

De tenders zullen via gemeente de Bilt gepubliceerd worden via onderstaande TenderNed nummers:

Wij beoordelen streng op de compleetheid van de inschrijving van onderaannemers. Wij constateren dat er vaak bewijsstukken ontbreken of incompleet zijn bij de inschrijving. Het kost veel tijd en capaciteit om uiteindelijk alles compleet te krijgen. Wij wijzen u erop dat u de checklist kunt gebruiken die bij de stukken zit om na te gaan of u een complete set aan bewijsstukken levert.

Wij zullen de inschrijving van een onderaannemer direct afwijzen als drie of meer onderdelen van de vereiste documenten (of bewijsstukken), zoals vermeld op de checklist, niet aanwezig of niet compleet/correct zijn.

Het document “Inschrijvingsleidraad Checklist bijlage 8.1” kunt u gebruiken voor het inschrijven van onderaannemers die zzp’er zijn. Voor overige organisaties (met mensen in loondienst, vennoot- of maatschappen of leden van een coöperatie) die worden aangemeld als onderaannemer dient een volledige set aan documenten aangeleverd te worden, zoals bij inschrijving van de hoofdaanbieder. Hiervoor kunt u gebruik maken van het document “Inschrijvingsleidraad Checklist bijlage 8”.

Bij minder dan drie ontbrekende/onjuiste bewijsstukken krijgt u één kans om aanvullend aan te leveren en is het belangrijk om dit in één keer goed te doen. Wij mogen niet helpen bij de inschrijving van hoofd- en onderaannemers.

Onderaannemers zijn voor de regio geen contractpartij. De aanmelding moet door de hoofdaanbieder gedaan worden. Vragen van onderaannemers moeten gesteld worden door de hoofdaanbieder. Dat is de partij waarmee wij communiceren. We benadrukken nogmaals dat de inschrijving van de onderaannemer(s) gedaan moet worden door een bij de regio ZOU gecontracteerde hoofdaanbieder en dat inschrijving en de benodigde documenten compleet moeten zijn.


Samenvatting evaluatie huidige overeenkomsten Ambulante Jeugdhulp, Verblijf en Wmo begeleiding (bijlage)


Sinds 2021 kopen we diverse vormen van zorg in op basis van de Regionale Inkoopkoers (2020-2025). Dit hebben we deels via open huis en deels via een aanbesteding ingekocht. We zijn gestart een nieuwe, geactualiseerde Regionale Inkoopvisie op te stellen waarop we de volgende inkoop kunnen baseren. Onderdeel van de voorbereiding was een evaluatie, waarbij wij in januari 2024 u gevraagd hebben om een vragenlijst in te vullen. Wij zijn zeer tevreden met een input van meer dan 50% van de gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp en Wmo. Onze dank daarvoor.

In de bijlage vindt u kort samengevat de uitkomsten van de totale evaluatie, waarbij ook input vanuit onze toegangen en interne afdelingen is meegenomen.


Regionale inkoopvisie


Zoals in eerdere nieuwbrieven is aangegeven, loopt onze regionale inkoopkoers eind 2025 af. Om tijdig te weten wat we in een nieuwe inkoopronde zowel inhoudelijk als financieel willen aanpassen, zijn we recent met het opstellen van een nieuwe inkoopvisie gestart. En in dit visie traject betrekken wij graag een aantal gecontracteerde aanbieders. Omdat het niet mogelijk is om met álle gecontracteerde partijen van gedachten te wisselen, hebben wij een selectie gemaakt via het pareto-principe.

Naast de omzet in de regio hebben we gekeken naar vertegenwoordiging van doelgroepen en typen zorg binnen ons zorglandschap. De selectie is zo objectief mogelijk gedaan en komt overeen met de werkwijze van de ‘zorg om tafel’ bijeenkomsten zoals we die in het verleden hebben georganiseerd. De geselecteerde aanbieders (15 voor Wmo begeleiding en 15 voor jeugdhulp) krijgen binnenkort de uitnodiging voor een eerste bijeenkomst. Voor deelname aan dit traject (bijwonen van enkele bijeenkomsten) is geen budget voor deelname beschikbaar.


SROI

In onze overeenkomsten Jeugd Ambulant, Jeugd Crisis, Jeugd Forensisch, Wmo Begeleiding en Wmo Huishoudelijke Hulp is een verplichting opgenomen om SROI te realiseren. SROI is de afkorting van Social Return on Investment. De bedoeling van de SROI is om kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast was en is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een mogelijkheid om aan de SROI-verplichting ter voldoen.

De meeste overeenkomsten kennen een SROI-verplichting van 2%, de overeenkomst huishoudelijke ondersteuning kent een verplichting van 5%.

Onze partner is de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSDKRH). Inmiddels zijn we ruim 2,5 jaar onderweg met de overeenkomsten Jeugd Ambulant en Wmo Begeleiding. In die tijd zijn verschillende artikelen door ons in de nieuwsbrieven voor aanbieders geplaatst. En wij geven in de accountgesprekken en tijdens de overlegtafels aandacht aan dit onderwerp. Ook staan op onze website www.zorginzou.nl voorbeelden van mogelijke SROI-invulling uitgewerkt. Deze voorbeelden zijn in maart 2024 aangevuld. https://www.zorginzou.nl/sroi-regio-zou/

De realisatie van de SROI wordt gemeten middels de bouwblokkenmethode. Het Excelbestand Bouwblokkenmethode hebben wij recentelijk geplaatst op onze website. Zie hiervoor: Bouwblokkenmethode In dit bestand heet het hierboven genoemde MVO “Maatschappelijke inzet/Maatwerk”.

Dit jaar vragen wij aan alle aanbieders Jeugd Ambulant en Wmo Begeleiding, om inzicht te geven in de realisatie over het contractjaar 2023. De productie Jeugd en/of Wmo van het jaar 2022 is hiervoor leidend. Hiervoor krijgen alle aanbieders na 1 april 2024 een mail, met bijbehorende stukken. Deze stukken dienen uiterlijk 31 mei aangeleverd te zijn bij de RSD KRH, op emailadres wgsp@rsdkrh.nl.

Verschillende aanbieders hebben de afgelopen jaren contact gehad met en goedkeuring gekregen van de RSD voor initiatieven die zij wilden ontplooien binnen de SROI. Prachtig! Zowel de RSD als de regio ZOU is heel blij met de creativiteit van de aanbieders, om de SROI in te vullen. Maar ook die aanbieders vragen wij zo goed mogelijk de verantwoording in te vullen en aan te leveren bij de RSD, om een compleet beeld te krijgen.

De aanbieders die nog geen productie hadden in 2022, vragen wij nog niet om inzicht te geven in de realisatie in 2023. Maar deze aanbieders dienen zich bewust te zijn van de verplichting. Wij vragen om proactief contact op te nemen met de RSD over de invulling van de SROI. Opnieuw verwijzen wij naar de voorbeelden die op onze website gepubliceerd staan.

Niets doen is geen optie, er zijn voldoende mogelijkheden om aan de verplichting te voldoen!